Integritetspolicy

publiceras av


allbranded GmbH

Stahltwiete 21a

22761 Hamburg

Tyskland

VD: Arne Schubert

Telefon +46 8 446 863 01

E-post kundservice@allbranded.se


REGISTERUPPGIFTER

Uppgifter i handelsregistret

Registerdomstol: Tingsrätten Hamburg

Registernummer: HRB 120773

Momsregistreringsnummer: DE280339249


Föremålet för bolagets verksamhet: Handel med reklamprodukter och all verksamhet i samband därmed.

Information om integritetsskydd

Med denna integritetspolicy informerar vi dig om hur vi hanterar dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och tyska federala dataskyddslagen (BDSG). Allbranded GmbH (hädanefter kallat "vi" eller "oss") ansvarar för databehandling.

Innehåll

 • I. Allmän information
 • 1. Kontakt
 • 2. Rättslig grund
 • 3. Lagringens varaktighet
 • 4. Kategorier för mottagare av uppgifter
 • 5. Överföring av uppgifter till tredjeland
 • 6. Behandling när du utövar dina rättigheter i enlighet med Art. 15 till 22 GDPR
 • 7. Dina rättigheter
 • 8. Rätt till invändning
 • 9. Dataskyddsombud
 • II. Databearbetning på vår webbplats
 • 1. Bearbetning av serverloggfiler
 • 2. Kakor
 • 3. Medgivandehanteringsverktyg
 • 4. Kontaktalternativ och förfrågningar
 • a. Kontaktformulär
 • b. Utvärdering och återkoppling
 • 5. Kundinloggning
 • 6 Nyhetsbrev
 • a. Analys av nyhetsbrev
 • b. Tjänsteleverantör
 • 7. Databearbetning av inköpsprocessen
 • a. Betalning med kreditkort
 • b. Betalning via Paypal
 • 8. Google Tag Manager
 • 8. Googles Marketing Services
 • 10. Friendly Captcha
 • III. Databehandling på våra sidor i sociala medier
 • 1. Besök en sida i sociala medier
 • a. Facebook- och Instagram-sidor
 • b. LinkedIn Företagssida
 • c. Twitter
 • d. Xing
 • e. YouTube
 • 2. Kommentarer och direktmeddelanden
 • IV Ytterligare databehandling
 • 1. Kontakta oss via e-post
 • 2. Kund- och Intressentdata
 • 3. Användning av e-postadress för marknadsföringsändamål
 • 4. Ansökningar

 

I. Allmän information

1. Kontakt

Om du har några frågor eller förslag kring den här informationen, eller om du vill kontakta oss för att hävda dina rättigheter, vänligen skicka din förfrågan till

 • allbranded GmbH
 • Stahltwiete 21a, 22761 Hamburg
 • Tel. +46 8 446 863 01
 • E-Mail kundservice@allbranded.se

2. Rättslig grund

Begreppet "personuppgifter" enligt dataskyddslagen avser all information som relaterar till en identifierad eller identifierbar person. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser, särskilt GDPR och BDSG. Databearbetning av oss sker endast på grundval av ett lagligt tillstånd. Vi behandlar endast personuppgifter med ditt samtycke (Art. 6.1, led a; GDPR), för att fullgöra ett avtal som du är part i, eller på din begäran, för att vidta åtgärder före avtalsförpliktelser (Art. 6.1, led b; GDPR), för att fullgöra en rättslig förpliktelse (Art. 6.1, led c; GDPR) eller om behandling är nödvändig för att skydda våra legitima intressen eller tredjeparts legitima intressen, såvida inte dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter, som kräver skydd av personuppgifter, har företräde (Art. 6.1, led f; GDPR).

3. Lagringens varaktighet

Om inget annat anges i följande information kommer vi endast att spara uppgifterna så länge det är nödvändigt för att uppnå syftet med bearbetningen, eller för att uppfylla våra avtalsmässiga eller juridiska skyldigheter. Sådana juridiska bevarandekrav kan i synnerhet uppkomma genom handels- eller skatterättsliga bestämmelser. Från utgången av det kalenderår då uppgifterna samlades in kommer vi behålla de personuppgifter som finns i vår bokföringsinformation i tio år och behålla personuppgifter i kommersiella brev och kontrakt under sex år. Dessutom kommer vi att behålla data i samband med samtyckeshantering som kräver bevis, samt även vid reklamation och skadeståndsanspråk i enlighet med de lagstadgade preskriptionstiderna. Vi raderar data som sparas i reklamsyfte om du motsätter dig bearbetning för detta ändamål.

4. Kategorier av datamottagare

Vi använder personuppgiftsbiträden när vi behandlar dina uppgifter. Bearbetningsåtgärder som utförs av sådana processorer omfattar till exempel webbhotell, underhåll och support av IT-system, kund- och orderhantering, beställningshantering, bokföring och fakturering, marknadsföringsaktiviteter eller destruktion av dokument och media. Ett personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, myndighet, agentur eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Personuppgiftsbiträden använder inte uppgifterna för sina egna syften, utan utför databearbetningen uteslutande åt den personuppgiftsansvarige och är enligt avtal skyldiga att säkerställa lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för dataskydd. Dessutom kan vi överföra dina personuppgifter till externa parter, exempelvis post- och speditörstjänster, huvudsaklig bankpartner, skatterådgivare/revisorer eller skattemyndigheterna. Ytterligare mottagare finns specificerade i följande hänvisningar.

5. Dataöverföring till tredjeland

Vår databehandling kan innebära att vissa personuppgifter överförs till tredjeländer, dvs. Länder där GDPR inte är tillämplig lag. En sådan överföring är tillåten om Europeiska kommissionen har fastställt att det finns en adekvat nivå av uppgiftsskydd i det tredje landet. I avsaknad av ett sådant beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen får en överföring av personuppgifter till ett tredjeland endast ske om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med artikel 4. Artikel 46 i GDPR eller om ett av villkoren i artikel 49 i GDPR är uppfyllt.

Om inget annat anges nedan använder vi EU:s standardklausuler för dataskydd som lämpliga skyddsåtgärder vid överföring av personuppgifter till tredjeländer. Du kan välja att använda denna EU-standard.

6. Bearbetning när du utövar dina rättigheter i enlighet med artikel 15 till 22 GDPR

Om du utövar dina rättigheter i enlighet med artikel 15 till 22 GDPR bearbetar vi de överförda personuppgifterna i syfte att implementera dessa rättigheter hos oss och för att kunna tillhandahålla bevis på detta. I syfte att tillhandahålla information och förbereda den kommer vi endast att behandla data som sparats för detta ändamål, eller för dataskyddskontroll, och i annat fall bearbeta det i enlighet med artikel 18 GDPR. Dessa bearbetningsåtgärder baseras på den rättsliga grunden i artikel 6.1, led c; GDPR i koherens med bestämmelserna i artikel artikel 15 till 22 GDPR och § 34.2 BDSG.

7. Dina rättigheter

Som registrerad har du rätt att hävda dina rättigheter mot oss. I synnerhet har du följande rättigheter:

 • I enlighet med artikel 15 i GDPR och § 34 i den tyska federala dataskyddslagen (BDSG), har du rätt att begära information om huruvida, och i så fall i vilken utsträckning, vi bearbetar personuppgifter om dig eller inte.
 • Du har rätt att begära att vi korrigerar dina uppgifter i enlighet med artikel 16 GDPR.
 • Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas hos oss i enlighet med artikel 17 GDPR och § 35 BDSG.
 • Du har rätt att begränsa bearbetningen av dina personuppgifter i enlighet med artikel 18 GDPR.
 • Du har rätt, i enlighet med artikel 20 GDPR, att få ut de personuppgifter som handlar om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Om du har gett oss ett separat medgivande till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke i enlighet med artikel 7.3 GDPR. Ett sådant återkallande ska inte påverka lagligheten av den bearbetning som utförts på grundval av samtycke fram tills återkallandet.
 • Om du anser att bearbetningen av dina personuppgifter strider mot bestämmelserna i GDPR, har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel 77 GDPR.

8. Invändningsrätt

I enlighet med artikel 21.1 GDPR har du rätt att invända mot bearbetning baserad på den rättsliga grunden i artikel 6.1, led e eller led f; GDPR, av skäl som uppkommer till följd av din specifika situation. Om personuppgifter om dig bearbetas av oss i syfte att användas för direktmarknadsföring, kan du invända mot denna bearbetning enligt artikel 21.2 och 21.3; GDPR.

9. Dataskyddsombud

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att använda följande kontaktuppgifter: E-post: datenschutzbeauftragter@allbranded.de Herting Oberbeck Data Protection GmbH Hallerstr. 76, 20146 Hamburg https://www.datenschutzkanzlei.de

II. Databearbetning på vår webbplats

När du använder webbplatsen samlar vi in information som du själv tillhandahåller. Dessutom samlas viss information om din användning av webbplatsen in av oss automatiskt under ditt besök på webbplatsen. I dataskyddslagstiftningen betraktas även IP-adressen som en personuppgift. En IP-adress tilldelas av Internetleverantören till varje Internetansluten enhet, så att den kan skicka och ta emot data.

1. Bearbetning av serverloggfiler

Vid rent informativ användning av vår webbplats lagras allmän information från början automatiskt (dvs. inte via registrering), som din webbläsare överför till vår server. Som standard inkluderar detta: webbläsartyp/version, operativsystem som används, målsida, tidigare besökt sida (Referrer URL), IP-adress, datum och tid för serverbegäran samt HTTP-statuskod. Bearbetningen utförs för att skydda våra legitima intressen och baseras på den rättsliga grunden i artikel 6.1, led f; GDPR. Denna bearbetning är till för den tekniska administrationen och säkerheten för webbplatsen. De sparade uppgifterna kommer att raderas senast inom 14 dagar, såvida det inte finns en legitim misstanke om olaglig användning på grundval av konkreta indikationer och ytterligare granskning och bearbetning av informationen är nödvändig av detta skäl. Vi kan inte identifiera dig som registrerad baserat på den information som sparas. Artiklarna 15 till 22 i GDPR gäller därför inte i enlighet med artikel 11.2 i GDPR, såvida du inte lämnar ytterligare information som gör att du kan identifieras, för att utöva dina rättigheter enligt dessa artiklar.

2. Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker ("kakor") på vår webbplats. Cookies är små textfiler som sparas av din webbläsare när du besöker en webbplats. Detta identifierar webbläsaren som används och kan läsas av webbservrar. Du har full kontroll över användningen av cookies i din webbläsare. Du kan när som helst radera cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan motsäga dig användningen av cookies i din webbläsares inställningar, rent generellt eller för specifika fall. Ytterligare information om detta finns tillgängligt hos tyska federala cybersäkerhetsmyndigheten (BSI): https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html

Användningen av cookies är delvis tekniskt nödvändigt för driften av vår webbplats och är därför tillåtet utan användarens uttryckliga samtycke. Vi kan också använda cookies för att tillhandahålla speciella funktioner och innehåll, samt för analys- och marknadsföringsändamål. Dessa kan också inkludera cookies från tredje part (s.k. kallade tredjepartscookies). Vi använder endast sådana tekniskt onödiga cookies med ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1, led a; GDPR. Information om syften, leverantörer, tekniker som används, sparade data och lagringsperioden för enskilda cookies finns i Inställningar för vårt medgivandehanteringsverktyg.

3. Medgivandehanteringsverktyg

Verktyget för hantering av samtycke "Usercentrics" från Usercentrics GmbH (Tyskland/EU) gör det möjligt för användare av vår webbplats att ge sitt medgivande till vissa databehandlingsprocesser, återkalla samtycke eller avböja databehandling. Dessutom hjälper Medgivandehanteringsverktyget oss att tillhandahålla bevis på dina deklarationer. För detta ändamål bearbetas loggdata för dina deklarationer. Bearbetningen av dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna bevisa att samtycke har lämnats. Den rättsliga grunden är artikel 6.1, led c; GDPR i koherens med bestämmelserna i artikel 7.1 GDPR. Mer information finns i Inställningar för Medgivandehanteringsverktyget.

4. Kontaktalternativ och förfrågningar

a. Kontaktformulär

Vår webbplats innehåller ett kontaktformulär där du kan skicka meddelanden till oss. Överföringen av dina data är krypterad (vilket visas av "https" i adressfältet i webbläsaren). Alla datafält som är markerade som obligatoriska krävs för att behandla din begäran. Underlåtenhet att tillhandahålla detta kommer innebära att vi inte kan behandla din begäran. Tillhandahållande av ytterligare uppgifter är frivilligt. Alternativt kan du skicka oss ett meddelande via e-postadressen för kontakt. Vi behandlar uppgifterna i syfte att svara på din begäran. Om din begäran syftar till att ingå eller fullgöra ett avtal med oss är rättslig grund för databehandling artikel 6.1, led b; GDPR. Annars bearbetar vi uppgifterna på grundval av vårt berättigade intresse att kontakta målsägande. Rättslig grund för databehandling är då artikel 6.1, led f; GDPR.

Historiken för livechatten sparas under ett år. Syftet med detta är att bespara dig från omfattande förklaringar kring historiken för din förfrågan, och för att säkerställa en konsekvent kvalitetskontroll av vår livechatt-tjänst.

Användningen av cookies och jämförbar teknik, samt vidare användning av dina personuppgifter, sker endast med samtycke i enlighet med artikel 6.1, led a; GDPR.

b. Utvärdering och återkoppling

Vi deltar i Trustpilots utvärderingsprocess, en tjänst som tillhandahålls av Trustpilot A/S (Danmark/EU). Trustpilot erbjuder våra kunder möjligheten att utvärdera våra tjänster. Om du har använt våra tjänster som kund, kommer vi be om ditt medgivande för att få skicka en omdömesförfrågan. Under förutsättning att du som användare givit ditt samtycke, kommer du att få en omdömesförfrågan med en länk till en utvärderingssida. För att säkerställa att du faktiskt har använt våra tjänster översänder vi nödvändig information till Trustpilot (inklusive ditt namn, e-postadress och referensnummer). Dessa uppgifter används endast för att verifiera användarens äkthet och adress. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras med ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1, led a; GDPR.

För att kunna skicka in ett omdöme är det nödvändigt att öppna ett kundkonto hos Trustpilot. Trustpilot ansvarar för relaterad databearbetning. I dessa fall gäller Trustpilots villkor och följande integritetspolicy https://se.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms.

Vi kan också inkludera Trustpilot-widgeten på vår webbplats för att visa aktuell betygsstatus. Även om motsvarande innehåll visas i vårt onlineerbjudande hämtas det från Trustpilots servrar i realtid. För detta är överföringen av din IP-adress nödvändig. Dessutom behandlar Trustpilot dina uppgifter på eget ansvar och tar emot information om att du som användare har besökt vårt onlineerbjudande. Denna information kan sparas i en cookie och användas av Trustpilot, för att identifiera vilka onlineerbjudanden som deltar i Trustpilots utvärderingsprocess, som du har besökt som användare. Informationen kan lagras i en användarprofil och användas för reklam eller marknadsundersökningar. För mer information, se Trustpilots integritetspolicy på https://se.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms.

Skapandet av cookies och bearbetningen av dina uppgifter, inom ramverket för integrationen av widgeten, sker endast med ditt medgivande i enlighet med artikel 6.1, led a; GDPR.

5. Kundinloggning

Du har möjlighet att skapa ett kundkonto på vår hemsida och registrera dig som kund på vår webbplats. För att göra detta måste du först registrera dig på vår hemsida. Den information som krävs ges av registreringsformuläret. Det är absolut nödvändigt att tillhandahålla information som är markerad som obligatorisk information för att slutföra registreringen. De uppgifter som lämnas kommer att bearbetas i syfte att tillhandahålla tjänster. Dessa bearbetningsåtgärder baseras på den rättsliga grunden i artikel 6.1, led b; GDPR.

6. Nyhetsbrev

Vi erbjuder möjligheten att prenumerera på vårt nyhetsbrev på via hemsida. Efter registreringen informerar vi dig regelbundet om de senaste nyheterna och våra erbjudanden. En giltig e-postadress krävs för att prenumerera på nyhetsbrevet. För att verifiera e-postadressen får du först ett e-postmeddelande som du måste bekräfta via en länk (dubbel opt-in). Om du prenumererar på nyhetsbrevet på vår webbplats bearbetar vi personuppgifter såsom din e-postadress och ditt namn på grundval av det samtycke du har gett. Bearbetningen baseras på den rättsliga grunden i artikel 6.1, led a; GDPR. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst med verkan för framtiden, till exempel via länken "Avregistrera" i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss via de kanaler som nämnts ovan. Lagenligheten i den databearbetning som redan utförts påverkas inte av återkallandet. När man registrerar sig för nyhetsbrevet sparar vi även IP-adressen samt tid och datum för registreringen. Bearbetningen av dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna bevisa att medgivande har lämnats. Den rättsliga grunden härleds från vår rättsliga skyldighet att dokumentera ditt medgivande (artikel 6.1, led c) i koherens med bestämmelserna i artikel 7.1; GDPR.

a. Nyhetsbrevanalys

Vi analyserar även läsbeteendet och öppningsfrekvenserna av vårt nyhetsbrev. För detta ändamål samlar vi in och bearbetar pseudonymiserade användningsdata som vi inte kombinerar med din e-postadress eller IP-adress. Den rättsliga grunden för analysen av vårt nyhetsbrev är artikel 6.1, led f; GDPR. Den bearbetningen gagnar vårt legitima intresse av att optimera vårt nyhetsbrev. Du kan när som helst avböja detta genom att kontakta någon av kontaktkanalerna som anges ovan.

b. Tjänsteleverantör

För att hantera prenumeranter och skicka nyhetsbrevet använder vi Sendinblue GmbH:s tjänst Sendinblue (Tyskland/EU). Din e-postadress kommer därför att skickas från oss till Sendinblue. Bearbetningen sker för våra räkning och baseras på den rättsliga grunden i artikel 6, led f; GDPR, vilket gagnar vårt legitima intresse för optimering och kostnadseffektiv utsändning av vårt nyhetsbrev. Om du inte vill att dina uppgifter ska bearbetas av Sendinblue, ska du inte prenumerera på nyhetsbrevet, eller avregistrera dig från det.

7. Databearbetning av inköpstransaktionen

Om du beställer en produkt via vår webbplats bearbetar vi personuppgifter uteslutande för kontraktsbehandling eller för att kunna förse dig med den beställda produkten. Som en del av boknings- eller beställningsprocessen bearbetar vi endast de uppgifter som du har angett i inmatningsformuläret. För att kunna leverera de beställda produkterna till dig överför vi de data som krävs för leveransen till en av våra leverantörer av frakttjänster, som anges i beställningen. Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1, led b; GDPR, förutsatt att du själv agerar som avtalspartner. Om du gör en beställning på uppdrag av ditt företag bearbetar vi dina uppgifter på grundval av vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6.1, led f; GDPR. Alla datafält som är markerade som obligatoriska krävs för att behandla din bokning eller beställning. Underlåtenhet att tillhandahålla detta kommer innebära att vi inte kan behandla din begäran. Tillhandahållande av ytterligare uppgifter är frivilligt.

a. Betalning med kreditkort

Vi erbjuder dig möjligheten att betala med kreditkort. Observera att vederbörlig betalningsinformation samlas in och bearbetas av respektive betaltjänstleverantör på deras eget ansvar.

b. Betalning via Paypal

Du har också möjlighet att betala med Paypal. Observera att vederbörlig betalningsinformation som tillhandahålls av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Luxemburg/EU) samlas in och bearbetas oberoende av varandra. PayPal tillsänder oss din adressdata som är lagrat hos dem, vilket vi bearbetar uteslutande för kontraktsuppfyllnad. Rättslig grund för behandlingen är artikel 6.1, led b; GDPR, förutsatt att du själv agerar som avtalspartner. Om du gör en beställning på uppdrag av ditt företag bearbetar vi dina uppgifter på grundval av vårt legitima intresse i enlighet med artikel 6.1, led f; GDPR. Ytterligare information om dataskydd hos Paypal finns på: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=se_SE#r5.

8. Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited (Irland/EU). "Google Tag Manager" används för att hantera våra webbplatstaggar via ett gränssnitt. Google Tag Manager är en cookiefri domän som inte samlar in eller lagrar några personliga uppgifter. Google Tag Manager utlöser bara andra taggar, som i sin tur kan samla in data utan att själva komma åt denna data. Om en avaktivering har gjorts på domän- eller cookienivå, gäller detta för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

9. Google Marketing Services

Vi använder Google Analytics-tjänsten från Google Ireland Limited (Irland/EU) för behovsbaserad design och kontinuerlig optimering av vår webbplats. Tjänsten använder cookies som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats. Detta inkluderar bearbetning av personuppgifter i form av online-identifierare (inklusive cookie-identifierare), IP-adresser, enhetsidentifierare och information om interaktionen med vår webbplats. Google kommer att använda denna information för vår räkning för att utvärdera din användning av vårt onlineerbjudande, för att sammanställa rapporter om aktiviteterna på vår webbplats och för att förse oss med andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats och Internetanvändning. Användarprofiler kan skapas från de bearbetade uppgifterna, som vi kan länka till data som vi har fått via vårt kontaktformulär. Vi använder endast Google Analytics med IP-anonymisering aktiverad. Detta innebär att användarnas IP-adress trunkeras av Google inom Europeiska Unionens medlemsstater, eller i andra avtalsslutande stater enligt EES-avtalet. Vi använder Googles variant Universal Analytics och Google Analytics 4. Dessa gör att vi kan spåra interaktionsdata från olika enheter och från olika sessioner. Detta gör att vi kan sätta enskilda användaråtgärder i sitt sammanhang och analysera långsiktiga relationer. Data om användaråtgärder lagras under en period av 14 månader och raderas sedan automatiskt. All annan händelsedata lagras i 2 månader och raderas sedan automatiskt. Radering av data, vars lagringsperiod har löpt ut, sker automatiskt en gång i månaden.

Ytterligare information om dessa bearbetningsaktiviteter, vilka tekniker som används, sparad data och lagringsperioden återfinns i inställningarna för vårt medgivandehanteringsverktyg. Google Marketing Services kommer endast att användas med ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1, led a; GDPR.

För Googles tjänster kan det inte uteslutas att överföring av data sker till Google Inc. i USA. Se informationen i avsnittet "Överföring av uppgifter till tredjeland". Användarna kan hitta mer information om dataskydd hos Google i Googles integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy.

10. Friendly Captcha

På den här webbsidan använder vi verktyget Friendly Captcha som förses av Friendly Captcha GmbH (Tyskland, EU). För att skydda webbsidan från skräppost och missbruk används det här verktyget för alla kontaktformulär. För den här integrationen behöver vi bearbeta din IP-adress eftersom det är tekniskt nödvändigt. Detta för att vi ska kunna koppla upp oss till Friendly Captchas servrar och skicka innehållet till din webbläsare. Din IP-adress bearbetas därför av Friendly Captcha åt oss och ersätts av ett hashvärde direkt efter insamling. För mer information om dataskydd hos Friendly Captcha, se Friendly Captchas sekretesspolicy: https://friendlycaptcha.com/privacy/.

Vi använder tjänsten av säkerhetsskäl för att kontrollera att inskickade formulär är ifyllda av en människa. På så sätt kan automatiserade åtkomstförsök och attacker upptäckas och förhindras. Vi måste enligt lagt vidta tekniska och kommersiellt rimliga åtgärder för att försäkra säkerheten på vår webbsida. Den juridiska grunden finns i Artikel 6 I c GDPR i samband med Art. 32 GDPR och § 13 para. 7 TMG. 

Du kan förhindra att denna data bearbetas när som helst via inställningarna i webbläsaren som används, eller för vissa webbläsartillägg. Ett sådant tillägg är till exempel den Matrix-baserade brandväggen uMatrix för webbläsarna Firefox och Google Chrome. Observera att det här kan resultera i funktionella begränsningar på webbsidan.

 

III. Databearbetning på våra sidor i sociala medier

Vi är representerade på flera olika sociala medieplattformar med en företagssida. På så sätt vill vi erbjuda ytterligare möjligheter till information om vårt företag och att utbyta information. Vårt företag har företagssidor på följande sociala medier:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Xing
 • Youtube

När du besöker eller interagerar med en profil på en plattform för sociala medier kan personlig data om dig bearbetas. Den information som hör samman med en profil som används i sociala medier innehåller oftast även personuppgifter. Detta inkluderar även meddelanden och kommentarer gjorda med profilen. Dessutom samlas viss information om detta ofta in automatiskt under ditt besök på en profilsida i sociala medier, vilket också kan innefatta personuppgifter.

1. Besök på en webbplats för sociala medier

a. Facebook- och Instagram-sida

När du besöker vår Facebook- eller Instagram-sida, genom vilken vi presenterar vårt företag eller enskilda produkter från vårt sortiment, så behandlas viss information om dig. Den registeransvarige för denna bearbetning av personuppgifter är endast Facebook Ireland Ltd (Irland/EU — "Facebook"). Ytterligare information om Facebooks bearbetning av personuppgifter finns på https://www.facebook.com/privacy/explanation. Facebook erbjuder möjligheten att avböja viss databehandling; information och opt-out alternativ finns på https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Facebook ger oss anonymiserad statistik och insikter för våra Facebook- och Instagram-sidor, vilket hjälper oss att få förståelse för de typer av aktiviteter som människor utför på vår webbplats (s.k. "sidinsikter"). Dessa sidinsikter skapas på grundval av viss information om personer som har besökt vår webbsida. Denna bearbetning av personuppgifter utförs av Facebook och oss som gemensamma registeransvariga. Behandlingen gagnar vårt legitima intresse av att utvärdera vilka typer av aktiviteter som vidtas på vår webbplats och för att förbättra vår webbplats baserat på dessa resultat. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1, led f; GDPR. Vi kan inte associera informationen som erhållits via sidinsikter med enskilda Facebook-profiler som interagerar med vår Facebook-sida. Vi har ingått ett ömsesidigt avtal med Facebook om bearbetningen i form av gemensamt personuppgiftsansvariga, vilket fastställer fördelningen av dataskyddsskyldigheter mellan oss och Facebook. Detaljer beträffande bearbetningen av personuppgifter för att skapa sidinsikter, och det avtal som ingåtts mellan oss och Facebook, finns på https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. När det gäller denna databearbetning har du möjlighet att hävda dina rättigheter som registrerad (se "Dina rättigheter") mot Facebook. Ytterligare information beträffande detta finns i Facebooks integritetspolicy på https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Observera att enligt Facebooks integritetspolicy bearbetas användardata även i USA eller annat tredjeland. Facebook överför endast användardata till de länder för vilka ett beslut om adekvat skyddsnivå tagits av Europeiska kommissionen enligt artikel 45 GDPR, eller på grundval av lämpliga garantier enligt artikel 46 GDPR.

b. LinkedIn Företagssida

I princip är LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irland/EU — "LinkedIn") ensamt ansvarig för bearbetningen av personuppgifter när du besöker vår LinkedIn-sida. För mer information om LinkedIns bearbetning av personuppgifter, vänligen besök https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

När du besöker, följer, eller interagerar med vår LinkedIn företagssida kommer LinkedIn bearbeta personuppgifter för att ge oss anonym statistik och insikter i en anonymiserad form. Detta ger oss insikter om vilka typer av aktiviteter som människor utför på vår webbplats (s.k. sidinsikter). För detta ändamål bearbetar LinkedIn i synnerhet data som du redan lämnat till LinkedIn via informationen i din profil, till exempel uppgifter om funktion, land, bransch, tjänsteår, företagsstorlek och anställningsstatus. Dessutom kommer LinkedIn att bearbeta information om hur du interagerar med vår företagssida på LinkedIn, till exempel om du är en följare av vår företagssida på LinkedIn. Med sidinsikter överför LinkedIn inte någon personligt identifierbar information om dig. Vi har bara tillgång till de konsoliderade sidinsikterna. Det är inte heller möjligt för oss att dra slutsatser om enskilda medlemmar via informationen i sidinsikterna. Denna bearbetning av personuppgifter inom ramen för sidinsikterna utförs av LinkedIn och oss i form av gemensamt personuppgiftsansvariga. Behandlingen gagnar vårt legitima intresse av att utvärdera vilka typer av aktiviteter som vidtas på vår LinkedIn-företagssida och för att förbättra vår webbplats baserat på insikter. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1, led f; GDPR. Vi har ingått ett ömsesidigt avtal med LinkedIn om bearbetningen i form av gemensamt personuppgiftsansvariga, vilket fastställer fördelningen av dataskyddsskyldigheter mellan oss och LinkedIn. Avtalet finns tillgängligt på: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum Enligt detta gäller följande:

 • LinkedIn och vi har kommit överens om att LinkedIn är ansvarig för att du ska kunna utöva dina rättigheter enligt GDPR. Du kan kontakta LinkedIn online via följande länk (https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/PPQ?lang=sv) eller kontakta LinkedIn med hjälp av kontaktuppgifterna i integritetspolicyn. Du kan kontakta dataskyddsombudet på LinkedIn Ireland via följande länk: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO. Du kan också kontakta oss med hjälp av våra kontaktuppgifter för utövandet av dina rättigheter i samband med bearbetningen av personuppgifter i kontexten avseende sidinsikter. I så fall vidarebefordrar vi din begäran till LinkedIn.
 • LinkedIn och vi har kommit överens om att den irländska dataskyddskommissionen ska vara den huvudsakliga tillsynsmyndigheten för att övervaka bearbetningen av sidinsikter. Du har alltid rätt att rapportera in ett klagomål till Irish Data Protection Commission (se www.dataprotection.ie) eller någon annan tillsynsmyndighet.

Observera att enligt LinkedIns integritetspolicy bearbetas användardata även i USA eller annat tredjeland. LinkedIn överför endast användardata till de länder för vilka ett beslut om adekvat skyddsnivå tagits av Europeiska kommissionen enligt artikel 45 GDPR, eller på grundval av lämpliga garantier enligt artikel 46 GDPR.

c. Twitter

Den bearbetning av personuppgifter som sker när du besöker vår Twitter-profil är i allmänhet Twitter Inc. (USA) ensamt ansvarig för. Mer information om bearbetning av personuppgifter av Twitter Inc. kan erhållas från https://twitter.com/en/privacy.

d. Xing

Den bearbetning av personuppgifter som sker när du besöker vår Xing-profil är i allmänhet New Work SE (Tyskland/EU) ensamt ansvarig för. Mer information om hur New Work SE bearbetar personuppgifter finns på https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

e. YouTube

Den bearbetning av personuppgifter som sker när du besöker vår YouTube-kanal är i allmänhet Google Ireland Limited (Irland/EU) ensamt ansvarig för. Mer information om hur YouTube eller Google Ireland Limited bearbetar personuppgifter finns på https://policies.google.com/privacy.

2. Kommentarer och direktmeddelanden

Vi behandlar också information som du har lämnat till oss via vår företagssida på respektive plattform för sociala medier. Sådan information kan inkludera användarnamn, kontaktuppgifter eller meddelanden till oss. Vi är ensam personuppgiftsansvarig för denna bearbetning. Vi bearbetar dessa data på grundval av vårt legitima intresse av att komma i kontakt med målsägande. Rättslig grund för databehandling är då artikel 6.1, led f, GDPR. Ytterligare databehandling kan ske om du har gett ditt medgivande (Art. 6.1, led a; GDPR) eller om detta är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet (Art. 6.1, led c; GDPR).

IV Ytterligare databehandling

1. Kontakta oss via e-post

Om du skickar ett meddelande till oss via den angivna e-postadressen kommer vi bearbeta de uppgifter som lämnats, i syfte att kunna besvara din begäran. Vi bearbetar dessa data på grundval av vårt legitima intresse av att komma i kontakt med målsägande. Rättslig grund för databehandling är då artikel 6.1, led f; GDPR.

2. Kund- och prospektdata

Om du som kund eller berörd part kontaktar vårt företag bearbetar vi dina uppgifter, för att uppfylla eller genomföra avtalsförhållandet, i den utsträckning det är nödvändigt för detta ändamål. Detta inkluderar regelbundet bearbetning av personuppgifter, kontrakts- och betalningsdata som tillhandahålls oss, samt kontakt- och kommunikationsdata för våra kontaktpersoner hos kommersiella kunder och affärspartners. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1, led b; GDPR, om du agerar som en direkt avtalspartner. Om du kontaktar oss som kommersiell kund på uppdrag av ett företag, behandlar vi dina uppgifter i enlighet med artikel 6.1, led f; GDPR, och behandlingen baseras på vårt legitima intresse. Vi bearbetar även kund- och prospektdata för utvärderings- och marknadsföringsändamål. Sådan bearbetning utförs enligt den rättsliga grunden i artikel 6.1, led f; GDPR, vilket gagnar vårt intresse för att vidareutveckla vårt erbjudande och att informera dig specifikt om våra erbjudanden. Ytterligare databehandling kan ske om du har lämnat ditt medgivande (Art. 6.1, led a; GDPR) eller om detta är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet (art. 6.1, led c; GDPR).

3. Användning av e-postadressen för marknadsföringsändamål

Vi kan använda den e-postadress som angavs vid registrering eller beställning för att informera dig om våra egna liknande produkter och tjänster som vi erbjuder. Den rättsliga grunden är artikel 6.1, led f; GDPR, i koherens med bestämmelserna i § 7.3 i UWG. Du kan när som helst invända mot detta utan att åsamka dig någon annan kostnad än överföringskostnaderna enligt baspriserna. För att göra det kan du avbryta prenumerationen genom att klicka på avregistreringslänken som finns i varje utskick.

4. Ansökningar

När du ansöker till vårt företag kommer vi endast att bearbeta dina ansökningsuppgifter för ändamål relaterade till ditt intresse för nuvarande eller framtida anställning hos oss och behandlingen av din ansökan. Din ansökan kommer endast att behandlas och registreras av relevanta kontaktpersoner. Alla anställda som anförtrotts databehandling är skyldiga att upprätthålla sekretessen för dina uppgifter. Om vi inte kan erbjuda dig anställning kommer vi att behålla den information du lämnar, i upp till 6 månader efter ett avslag, i syfte att kunna svara på frågor beträffande din ansökan och avslag. Detta gäller inte om lagstadgade bestämmelser förhindrar radering, om ytterligare lagring krävs för att tillhandahålla bevis eller om du uttryckligen har samtyckt till en längre lagring. Den rättsliga grunden för databehandling är § 26.1, S.1; GDPR. Om vi behåller dina ansökningshandlingar under längre än sex månader, och du uttryckligen har samtyckt till detta, vill vi framhålla att detta samtycke fritt kan återkallas när som helst i enlighet med artikel 7.3; GDPR. Ett sådant återkallande ska inte påverka lagligheten av den bearbetning som utförts på grundval av samtycke fram till återkallandet.