Allmänna affärsvillkoren

Publiceras av


allbranded GmbH

Stahltwiete 21a

22761 Hamburg

Tyskland

VD: Arne Schubert

Telefon +46 8 446 863 01

E-post kundservice@allbranded.se


REGISTERUPPGIFTER

Uppgifter i handelsregistret

Registerdomstol: Tingsrätten Hamburg

Registernummer: HRB 120773

Momsregistreringsnummer: DE280339249


Föremålet för bolagets verksamhet: Handel med reklamprodukter och all verksamhet i samband därmed.

Allmänna affärsvillkor för allbranded GmbH

 

1. Giltighet

a. Alla leveranser, tjänster och erbjudanden från allbranded GmbH (hädanefter ”allbranded”) omfattas av dessa allmänna affärsvillkor. Alla avtal som allbranded ingår med sin avtalspartner (hädanefter ”kund”) rörande de leveranser eller tjänster som allbranded tillhandahåller, omfattar dessa allmänna affärsvillkor. De gäller även vid alla framtida leveranser, tjänster eller erbjudanden till kunden, även när de inte avtalas separat. De allmänna affärsvillkoren är endast giltiga när kunden utgörs av ett företag (enligt § 14 i tyska civillagen BGB), en juridisk person enligt offentlig rätt eller en separat enhet enligt offentlig rätt.

b. Kundens eller tredje parts villkor ska inte gälla även om allbranded inte separat motsätter sig deras giltighet i individuella fall. Även om allbranded mottar ett brev som innehåller kundens eller tredje parts villkor eller hänvisar till sådana villkor, innebär inte mottagandet av brevet att allbranded godkänner dessa villkors giltighet.

 

2. Erbjudande och tecknande av avtal

a. Alla erbjudanden från allbranded är icke-bindande såvida de inte är märkta som bindande eller har en specifik tidsfrist för godkännande. allbranded kan bekräfta beställningar eller uppdrag inom fjorton dagar efter mottagande. Vid beställningar över Internet ingår kunden och allbranded ett avtal när allbranded bekräftar beställningen. Detta görs genom att en orderbekräftelse skickas till kunden via e-post, eller genom att varorna skickas. En orderbekräftelse utgör i princip inte bekräftelse på att allbranded åtar sig uppdraget, utan är endast en bekräftelse på att man har mottagit kundens beställning.

b. Det enda som är relevant för den juridiska relationen mellan allbranded och kunden är det skriftliga köpeavtalet samt dessa allmänna villkor. Detta reflekterar alla överenskommelser mellan avtalsparterna rörande innehållet i avtalet. Muntliga åtaganden före tecknandet av detta avtal är inte juridiskt bindande och verbala överenskommelser mellan avtalsparterna ersätts av det skriftliga avtalet, såvida det inte uttryckligen framgår att dessa ska fortsätta att gälla.

c. Tillägg till och ändringar av avtalen, däribland dessa allmänna villkor, måste göras skriftligen för att gälla. Med undantag av ledningen och auktoriserade representanter för företaget har allbrandeds medarbetare inte rätt att göra muntliga överenskommelser som skiljer sig från avtalet. Det räcker att det skriftliga avtalet skickas via fax eller e-post för att det ska gälla, så länge en kopia på det underskrivna avtalet bifogas.

d. Detaljer från allbranded rörande leveransen eller tjänsten (till exempel vikt, mått, användarvärde, kapacitet, tolerans och tekniska data) samt återgivningar av dessa (till exempel i form av ritningar eller bilder) är endast ungefärliga, såvida inte avtalet stipulerar att dessa ska överensstämma exakt med verkligheten. Dessa utgör inga garantier för leveransens eller tjänstens egenskaper, utan är beskrivningar av leveransen eller tjänsten. Kommersiella skillnader och avvikelser till följd av juridiska föreskrifter eller tekniska förbättringar, samt ersättningen av beståndsdelar med likvärdiga delar, är tillåtet såvida inte den användning som anges i avtalet påverkas.

 

3. Priser och betalning

a. Priserna gäller för den i orderbekräftelsen angivna omfattningen av leveranser och tjänster. Kostnaden för ytterligare eller särskilda tjänster tillkommer. Priserna anges i SEK ex works exklusive förpackning, lagstiftad mervärdesskatt, tull vid export samt skatter och andra offentliga avgifter.

b. Så länge de överenskomna priserna på prislistan på allbranded gäller och leverans sker först mer än fyra månader efter att avtalet har tecknats gäller de priser som listas av allbranded (minus en överenskommen procentsats eller fast rabatt).

c. Leverans av varorna sker mot förskottsbetalning, såvida inte avtalspartnerna uttryckligen har enats om något annat betalningssätt. Vid betalning mot faktura ska räkningen betalas av kunden inom fjorton dagar, såvida parterna inte skriftligen har enats om något annat. Betalningsdatumet är det datum då betalning inkommit till allbranded. Checkar gäller som betalning först efter inlösen. Om räkningen inte har betalats av kunden på förfallodagen tillkommer en dröjsmålsränta på 5 % per år. Tillämpningen av högre räntor och andra avgifter i händelse av dröjsmål förblir oförändrade.

d. Avräkning med motfordringar från kunden eller innehållande av betalningar på grund av sådana anspråk är endast tillåtet om motfordran är obestridlig eller juridiskt fastställd.

e. allbranded har rätt att genomföra utestående leveranser eller tjänster endast mot förskottsbetalning eller deposition, om man efter tecknande av avtalet får reda på omständigheter som sannolikt kommer att minska kundens kreditvärdighet väsentligt och som gör att betalningen av utestående skulder till allbranded från kunden enligt gällande avtal (däribland även andra individuella avtal som omfattas av samma ramavtal) är i riskzonen.

 

4. Leverans och leveranstid, produktgodkännande

a. Leveranser sker direkt från fabrik.

b. De tider och datum som anges av allbranded för genomförande av leveranser och tjänster är endast ungefärliga, såvida man inte har enats om en fast tid.

c. allbranded kan – utan att det påverkar kundens standardrättigheter – be kunden om en förlängning av tidsfristen för leverans av varor eller tjänster eller en ändring av leveranstiden om kunden inte uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter gentemot allbranded.

d. allbranded har inte ansvar för att leveranser inte går att genomföra eller blir försenade om dessa orsakas av force majeure eller andra vid undertecknandet av avtalet oförutsedda händelser (till exempel alla former av störningar i verksamheten, svårigheter att anskaffa material eller energi, transportförseningar, strejker, juridisk lockout, brist på arbetskraft, energi eller råmaterial, svårigheter att anskaffa nödvändiga myndighetsgodkännanden, offentliga åtgärder eller bristande, felaktiga eller försenade leveranser från leverantörer) för vilka allbranded inte bär ansvaret. I det fall sådana händelser gör det väsentligt mycket svårare eller omöjligt för allbranded att genomföra leveranser eller tjänster och hindret inte bara är av tillfällig natur, har allbranded rätt att häva avtalet. Vid hinder av tillfällig natur förlänger allbranded leveranstiden eller flyttar fram leveransdatum tills efter det att problemet har lösts plus en rimlig uppstartsperiod. Om kunden inte kan förväntas godkänna leveransen på grund av förseningen kan denne omedelbart häva avtalet med allbranded genom skriftligt meddelande.

e. allbranded har alltid rätt att tillämpa delleveranser, så länge delleveransen kan användas av kunden för de avtalsenliga ändamålen, leveransen av kvarvarande beställda varor är säkerställd och kunden inte blir föremål för betydande extrautgifter eller ytterligare kostnader (såvida inte allbranded säger sig vara redo att betala dessa kostnader).

f. leveranser som omfattar 10 % mer eller 10 % mindre än avtalat är tillåtet. Vid för stora eller för små leveranser ska kunden omedelbart rapportera dessa leveranser i enlighet med § 377 i den tyska handelslagen HGB och därmed endast betala inköpspriset för de varor som faktiskt levererats. För stora eller för små leveranser är vanligt i den här branschen och ger inte kunden rätt att låta bli att ta emot varorna eller att häva avtalet.

g. I det fall allbranded blir försenade med en leverans eller tjänst eller om det av någon anledning blir omöjligt att leverera en vara eller tjänst, begränsas allbrandeds ansvar till ersättning i enlighet med paragraf 7 i dessa allmänna leveransvillkor.

h. Före tillverkningen får kunden en produktförlaga som även omfattar tillbehör till produkten. Kunden ska omedelbart kontrollera att denna produktförlaga är avtalsenlig och godkänna produktförlagan om så är fallet. Godkännandet omfattar även de tillbehör som ingår i produktförlagan. Ansvaret för möjliga tryckfel som beror på en felaktig produktförlaga överförs till kunden vid godkännandet av produktförlagan. Detta gäller inte tryckfel som uppstår eller upptäcks under den efterföljande tillverkningsprocessen.

 

5. Frakt, förpackning, riskövergång, godkännande

a. Fraktsättet och förpackningen sker enligt allbrandeds eget godtycke, såvida inget annat är överenskommet. Kunden betalar fraktkostnaden.

b. Risken för oavsiktlig förstörelse, skada eller förlust av de levererade varorna övergår senast vid överlämnandet av leveransen (varvid starten av lastningsförloppet är avgörande) till speditören, fraktföretaget eller annan tredje part med ansvar för frakten till kunden. Detta gäller även vid delleveranser eller när allbranded har åtagit sig andra tjänster (till exempel frakt eller installation). Om frakten eller överlämnandet av leveransen blir försenad på grund av omständigheter som orsakas av kunden, övergår risken för leveransen till kunden den dag då leveransen är redo att skickas och allbranded har meddelat kunden om detta.

c. allbranded har endast ansvar för att leverera varorna på ett korrekt sätt i rätt tid till fraktföretaget och är inte ansvarigt för förseningar som orsakas av fraktföretaget. Den leveranstid som anges av allbranded är därför inte bindande.

d. Kunden ansvarar för lagringskostnader efter riskövergången. Vid lagring genom allbranded uppgår kostnaden till 0,25 % av fakturabeloppet för de varor som ska lagras per förfluten vecka. Rätten att tillämpa eller verifiera ytterligare eller lägre lagringskostnader är förbehållen allbranded.

e. Leveransen från allbranded kommer att försäkras mot stöld och förstörelse-, transport-, brand- och vattenskador enbart då kunden uttryckligen ber om det och kunden själv står för kostnaden.

f. Om godkännande av leveransen har skett kommer varorna att bedömas ha accepterats om
• leveransen är klar
• allbranded har meddelat kunden om detta i enlighet med godkännandebestämmelserna i paragraf 5 och bett kunden att godkänna leveransen
• det har gått tolv dagar sedan leveransen eller om kunden har börjat använda varorna och det i detta fall har gått sex dagar sedan leveransen, och
• kunden inte har godkänt leveransen inom denna tidsperiod av någon annan anledning än en brist från allbrandeds sida, vilken gör det omöjligt att använda varorna eller väsentligt begränsar användningsmöjligheten.

 

6. Garanti, defekter

a. Garantiperioden omfattar ett år från leverans eller, om ett godkännande av leveransen krävs, ett år från godkännande.

b. De levererade varorna ska omedelbart undersökas vid leverans av kunden eller av tredje part som fått i uppdrag att göra detta av kunden. Villkoren rörande uppenbara defekter eller andra defekter som upptäcks vid en omedelbar, noggrann undersökning gäller inte såvida allbranded inte har mottagit ett skriftligt meddelande om sådana defekter inom sju arbetsdagar efter leverans. Villkoren för andra defekter på de levererade varorna gäller inte heller om inte allbranded har mottagit meddelande om defekterna inom sju arbetsdagar efter det att defekterna upptäcktes; om defekterna upptäcktes av kunden vid normal användning redan vid en tidigare tidpunkt ska denna tidpunkt räknas som starten på den period under vilken kunden kan meddela allbranded om defekter på varorna. På begäran av allbranded ska en leverans av defekta varor fraktfritt skickas tillbaka till allbranded. Vid motiverade klagomål på defekter på varorna står allbranded för kostnaden att skicka tillbaka varorna på billigaste sätt; detta gäller dock inte om varorna befinner sig på en annan plats än platsen för avsedd användning.

c. Vid defekter på de levererade varorna ska allbranded, inom rimlig tidsperiod, förbättra eller ersätta de felaktiga varorna. Om allbranded på grund av omöjlighet, orimlighet, vägran eller oskäligt dröjsmål misslyckas med att förbättra eller ersätta de felaktiga varorna kan kunden häva avtalet eller få ett lägre inköpspris.

d. Om defekterna på varorna är allbrandeds fel kan kunden kräva ersättning i enlighet med de villkor som anges i paragraf 7.

e. Vid fel på komponenter från andra tillverkare som allbranded av licensrättsliga eller faktiska skäl inte kan avhjälpa kommer allbranded, efter eget gottfinnande, att driva garantianspråk mot tillverkaren och leverantören för kundens räkning eller tilldela kunden sådana garantianspråk. Garantianspråk mot allbranded vid sådana defekter kan enbart göras under andra villkor och i enlighet med de allmänna företagsvillkoren om det juridiska indrivningen av ovan nämnda anspråk mot tillverkaren eller leverantören inte lyckades eller inte kommer att lyckas, exempelvis på grund av konkurs. Under pågående rättstvist är begränsningen av kundens relevanta garantianspråk mot allbranded förbjuden.

f. Garantin upphör att gälla om kunden utan tillstånd från allbranded ändrar de levererade varorna eller låter tredje part ändra de levererade varorna så att en förbättring av defekterna blir omöjlig eller orimligt svår. I vilket fall som helst ska kunden stå för de merkostnader som uppkommer för att de ändrade varorna ska kunna förbättras.

g. Leverans av använda varor som allbranded har enats med kunden om i enskilda fall sker utanför garantin för defekter.

 

7. Ansvar för skador på grund av defekter

a. allbrandeds ansvar för skador, oavsett rättslig grund, särskilt på grund av omöjlighet, försening, defekt eller felaktig leverans, avtalsbrott, brott mot skyldigheter vid avtalsförhandlingar och otillåtna handlingar begränsas, om sådana fel föreligger, enligt villkoren i paragraf 7.

b. allbranded ansvarar inte för enkel oaktsamhet från sina institutioner, juridiska ombud, anställda eller andra ombud, såvida det inte rör sig om ett brott mot avtalsförpliktelser. Avgörande för avtalet är skyldigheten att i rätt tid leverera varor som är fria från fel som inverkar mer på användbarheten eller säljbarheten än vad som kan anses vara försumbart, samt skyldigheter rörande rådgivning, skydd och vård som gör det möjligt för kunden att använda varorna i enlighet med avtalet eller som skyddar personalens liv och hälsa eller skydd av kundens egendom från betydande skador.

c. allbrandeds ansvar vid leveransförseningar är – med undantag från anledningar som uppsåt eller grov oaktsamhet – begränsat till ett belopp på 10 % av respektive inköpspris (inklusive moms).

d. I de fall då allbranded är ansvarigt för skador i enlighet med paragraf 7 i andra fall än de skäl som anges under stycke h, begränsas detta ansvar till skador som allbranded har förutsett som möjliga konsekvenser av avtalsbrott vid upphävande av avtalet eller som allbranded borde ha förutsett kännedom om vid användandet. Indirekta skador och följdskador som beror på defekter hos varorna berättigar dessutom endast till ersättning ifall sådana skador kan väntas uppkomma vid avsedd användning av varorna.

e. Vid ansvar för enkel oaktsamhet uppgår allbrandeds ersättningsskyldighet för egendomsskador och påföljande förmögenhetsskador till ett belopp på 5 000 000 SEK per skadefall, även då det handlar om ett brott mot avtalsförpliktelser.

f. De tidigare nämnda ansvarsundantagen och -begränsningarna gäller i samma omfattning för allbrandeds juridiska ombud, anställda och andra ombud.

g. Om allbranded tillhandahåller teknisk information eller rådgivning som inte omfattas av avtalet för tjänsten sker detta kostnadsfritt och utan ansvar.

h. Begränsningarna i denna paragraf 7 gäller inte allbrandeds ansvar för avsiktliga handlingar, för garanterade egenskaper, för skador på liv, lem eller hälsa eller enligt produktansvarslagen.

 

8. Egendomsförbehåll

a. Följande överenskomna egendomsförbehåll syftar till att säkra alla allbrandeds nuvarande och framtida fordringar på köparen under leveransen mellan avtalsparterna (däribland saldofordringar från en av avtalsparterna).

b. De varor som levereras till kunden från allbranded förblir allbrandeds egendom tills fullständig betalning har skett. Varorna och de, enligt följande bestämmelser, tillhörande varorna som omfattas av egendomsförbehållet kallas hädanefter för ”reserverade varor”.

c. Köparen förvarar de reserverade varorna kostnadsfritt för allbrandeds räkning.

d. Köparen har rätt att sälja de reserverade varorna fram till det att de ska användas i den löpande verksamheten (se paragraf 0 nedan). Att använda varorna som pant eller säkerhet är förbjudet.

e. Vid vidareförsäljning före betalning av de reserverade varorna avsäger sig kunden sin rätt att göra anspråk på säljaren till allbranded. Detsamma gäller för sådana anspråk som tar de reserverade varornas plats eller på annat sätt uppstår i förhållande till de reserverade varorna, som till exempel försäkringsanspråk eller anspråk som uppstår till följd av otillåtet handlande vid förlust eller förstörelse. allbranded ger kunden rätt att samla in anspråken mot allbranded för egen räkning. allbranded får endast använda sig av denna insamlingsauktorisering vid en utlösande händelse.

f. Om tredje part får tillgång till de reserverade varorna, särskilt genom beslag, ska kunden genast förklara att varorna tillhör allbranded och informera allbranded om händelsen för att de ska kunna hävda sin egendomsrätt. Såvida tredje part inte har möjlighet att ersätta allbranded för de rättsliga eller utomrättsliga kostnaderna, bär kunden ansvaret gentemot allbranded.

g. allbranded släpper de reserverade varorna samt tillhörande varor eller fordringar så länge värdet överstiger värdet på de försäkrade fordringarna med mer än 50 %. Valet av vilka varor som ska släppas därefter görs av allbranded.

h. Om allbranded häver avtalet på grund av avtalsbrott från köparens sida – särskilt gällande betalningsförseningar – ”utlösande händelse”, har allbranded rätt att förlänga de reserverade varorna.

 

9. Övriga bestämmelser

a. Vi tar inte ansvar för innehållet på webbsidor som vi länkar till. allbranded äger inte innehållet på länkade webbsidor och lämnar ingen garanti för innehållets aktualitet, fullständighet, kvalitet, korrekthet osv.

b. All upphovsrätt för varje procedur och för all användning av skisser, designer, original, filmer och liknande som tagits fram av allbranded tillhör, såvida inte annat har medgivits uttryckligen, allbranded.

c. allbranded måste, i egenskap av återförsäljare, ta emot använda batterier och laddningsbara batterier som sålts av allbranded. Batterier och laddningsbara batterier får inte slängas i hushållssoporna. Enligt batterilagen har alla slutanvändare skyldighet att lämna sina använda batterier och laddningsbara batterier till återförsäljare eller särskilda återvinningsstationer. Om en kund vill skicka tillbaka batterier och laddningsbara batterier till allbranded måste försändelsen vara korrekt frankerad. Batterier eller laddningsbara batterier som innehåller skadliga ämnen har en symbol föreställande en överkryssad soptunna – dessa batterier får inte slängas i hushållssoporna. I närheten av soptunnesymbolen finns den kemiska beteckningen för det skadliga ämnet. Dessa tecken finns på batterier och laddningsbara batterier som innehåller skadliga ämnen: Pb = batteri/laddningsbart batteri innehållande bly; Cd = batteri/laddningsbart batteri innehållande kadmium; Hg = batteri/laddningsbart batteri innehållande kvicksilver.

d. Om beställningen omfattar alkoholhaltiga drycker eller tobak bekräftar kunden genom sin beställning att han eller hon innehar laglig ålder för att få köpa sådana produkter. Kunden åtar sig att säkerställa att bara han eller hon själv, eller en annan myndig person, kommer att ta emot leveransen av varorna.

e. Europeiska kommissionen har utformat en onlineplattform om tvistlösning på nätet. Klicka på den här länken för att komma till Europeiska kommissionens plattform. allbranded har ingen skyldighet och är inte villiga att medverka i ett tvistlösningsförfarande hos något tvistlösningsorgan.

 

10. Slutbestämmelser

a. Relationen mellan allbranded och kunden regleras av tysk lag. Den internationella köplagen från den 11 april 1980 (CISG) gäller inte.

b. Jurisdiktion för alla eventuella tvister som uppstår i relationen mellan allbranded och kunden är, efter allbrandeds gottfinnande, Hamburg eller kundens hemvist. För klagomål mot allbranded har dock i dessa fall Hamburg exklusiv jurisdiktion. Tvingande lagbestämmelser om exklusiv jurisdiktion förblir opåverkade av dessa bestämmelser.

c. Om avtalet eller dessa allmänna företagsvillkor innehåller luckor, bör dessa luckor fyllas enligt överenskommelse med de juridiska bestämmelser som ligger så nära parternas ekonomiska intressen som anges i avtalet som styr tillämpningen av avtalet och dessa allmänna leveransvillkor, vid tidpunkten för upptäckten av dessa luckor.

 

Senast uppdaterade: 08.2017